Anasayfa Milli Edebiyat Milli Edebiyatın Genel Özellikleri

YGS - LYSMilli Edebiyatın Genel Özellikleri
Türk Edebiyatı - Milli Edebiyat Dönemi

MİLLİ EDEBİYAT (1911-1923)

Milli Edebiyatı, 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet, siyasi yönden çöküntü içindedir. Bu dönemde memleketi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinden Türkçülük fikrini seçen milli edebiyat sanatçıları bunun savunuculuğunu yapar. Bundan sonra İstanbul’da birbirini izleyen milliyetçi dernekler kuruldu. Bu derneklerin Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı adını taşıyan dergileri, bu akımın kültür ve edebiyat alanlarında birer yayın organı oldu.

MİLLİ    EDEBİYATIN  ÖZELLİKLERİ

1-Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlardır ve bunu eserlerinde uygulamışlardır.

2-Dil konusunda şu görüşleri savunmuşlardır:

Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların kullanılmasına karşı çıkmışlardır.

3-Yazı dilinde İstanbul Türkçe’inin esas alınmasını ileri sürmüşlerdir.

4-Milli konulara yönelmişlerdir. Eserlerinde savaşların insanlarımız üzerindeki etkisi ve çöküntüsünü işlemişlerdir. 5-5-Yerli ve milli konularda yer vererek Anadolu insanının hayatını yansıtmışlardır.

6-Halk şiirinin nazım şekillerini kullanarak, gerçek şiirimizin halk şiiri, milli veznimizin hece vezni olduğunu ileri sürmüşlerdir.

7-Milli edebiyatta yer yer şahsi konular işlense de bu edebiyat,  hamaset yüklü bir edebiyattır.

8-Romanda ve öyküde teknik gelişmiştir.

9-Edebiyatsız edebiyat yapmaya çalış-mışlardır.

10-Sade Türkçeyi bir dava olarak savunmuşlardır.

11-Milli edebiyatın hikaye ne nesir alanındaki ilk yazarı Ömer Seyfettin’dir.

12-Mili edebiyata manzumelerini ve düşünceleriyle yön veren Ziya Gökalp’tir.

13-Tarih ve edebiyat tarihi alanındaki temsilcisidir. Fuat Köprülüdür.

14-Milli edebiyatta tiyatro canlanır. Özel tiyatroların yanında devlet tiyatroları da kurulur. Daru’l- Bedayi bu dönemde kurulan ilk devlet tiyatrosudur.

Bu akımın başlıca temsilcileri Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp,  Ali Canip Yöntem, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Celal Sahir Erozan

Milli edebiyat akımından etkilenen sançtılar ise:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Falih Rıfkı Atay, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Kemalettin Kamu....


 

Öğretmen - Öğrenci Girişi