YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
İndirme detayları
Şiirde ahenk test soruları

 

 

1- Şiiri diğer edebî türlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ………..tir. Çünkü kelime ve kelime grupları dil kurallarından çok, şiire özgü söyleyişle ………….. etrafında bir araya gelir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A)      Ritim

B)      Nota

C) Ahenk

D)      Vurgu

E)      Tonlama

 

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)      Şiirde ahenk; ses akışı, söyleyiş, ritim ve ses benzerliği ile sağlanır.

B)      Ahenk, tema çevresinde dili ve şiire özgü yapıyı birliğe ulaştıran temel öge durumundadır.

C)      Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlama, şiirdeki temaya uygun biçimde yorumlanarak şiire özgü ses akışı ile söyleyişe ulaşır.

D)      Şiir insanın duygu ve düşüncelerinin yazıya aktarılmış şeklidir.

E) Şiir ile düzyazı arasında hiçbir fark görülmez.

 

3-Şiirde ahengi sağlayan ögelerin başında dize sonlarındaki ses benzerlikleri gelir. Bu ses benzerliklerine………..….………….denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A)      Ahenk

B)      Dize

C)      Şiir

D) Uyak

E)      Aliterasyon

 

4- Dize sonlarındaki tek ses benzerliğine dayalı uyak çeşidine……….,iki ses benzerliğine ……………. , üç ve üçten fazla ses benzerliğine ……………. yazılışları ve okunuşları aynı ,anlamları farklı ses benzerliğine ise ……………. uyak denir.

Yukarıdaki boşluğa sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yarım-tam-zengin-cinaslı

B)      Sarmal-çapraz-düz-tam

C)      Tam-yarım-cinaslı-zengin

D)      Çapraz-tam-zengin-cinaslı

E)      Cinaslı-sarmal-tam-zengin

 

5- Dize sonlarında yazılışları ve görevleri aynı olan seslerin benzerliğine redif denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde redif vardır?

 

A) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

B) O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

C) Eğri yollar yaylaların kuşağı

Çayır, çimen sevgililer döşeği,

D) Sen bizim köyler görmedin ki hiç..

Yolları toz, çamur, evleri kerpiç

E) Gurbet işledikçe şu uzun yıla,

Gözümün yaşında ürperir sıla,

 

6-

İçinden bir gümüş çağlayan geçer.

Bağları gül kokan bir cihan geçer,

Şafaklar içinde karşımdan geçer

Tarlalar, çardaklar, çatlamış damlar ..

Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)      Zengin uyak

B) Tam uyak

C)      Cinaslı uyak

D)      Yarım uyak

E)      Çapraz uyak

7-

Dağların başına duman, sis çökmüş

Her geçen bu yolda gözyaşı dökmüş

Bakarım yavrular boynunu bükmüş

Gitmek zor geliyor ah Anadolu'm

 

Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)      Düz uyak

B)      Mani tipi uyak

C)      Cinaslı uyak

D) Yarım uyak

E)      Zengin uyak

 

8- Bir kelimede hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı, daha kuvvetli söylenmesine …………denir…………… hem kelimenin anlamını güçlendiren hem de şiiri ahenkli kılan bir unsurdur.

Yukarıdaki aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vurgu

B)      Tonlama

C)      Ölçü

D)      Uyak

E)      Ahenk

 

 

9-

Gönül dile gelir kaval sesinde.

Boz martılar düğün yapar Mersin'de,

Isparta'nın renk renk gül bahçesinde

Bülbüllerin neşesini gör şimdi.

Yukarıdaki şiirin uyak örgüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)      abab çapraz uyak

B) aaab düz uyak

C)      abba sarma uyak

D)      aaab çapraz uyak

E)      abba düz uyak

 

10-

İlkbaharı geldi Anadolu'nun,

Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.

Her tarafı yeşillendi Bolu'nun,

Sultandağı benek benek kar şimdi.

 

Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)      Düz uyak

B)      Sarma uyak

C) Çapraz uyak

D)      Gazel tipi uyak

E)      Mani tipi uyak

 

11-

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;

Kağnılar yollarda yoncalar dizde...

Saydıklarım damla değil denizde,

Hele bir ekinler ekilsin de gör ..

Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Tam uyak

B)      Zengin uyak

C)      Cinaslı uyak

D)      Yarım uyak

E)      Sarma uyak

 

12- Şairler kimi zaman dizelerde aynı sesleri kullanarak şiirde mûsikiyi oluşturmak istemişlerdir. Bu teknik şiirin akıcılığını artırmaya dönüktür. Bu tekniğe ise aliterasyon denir.

Aşağıdaki dizelerden hangisinde aliterasyon vardır?

A) Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle

Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle

B) Yükledin yükümü gurbet ellere

Dur diyen olmadı ah Anadolu'm

C) Kafeste bülbül gibi zar ağlarım

Yaş silen olmadı ah Anadolu'm..

D) Dağların başına duman sis çökmüş

Her geçen bu yolda gözyaşı dökmüş

E) Çekeriz çileyi çekeriz kahrı

Adımız garibe çıkmıştır gayrı

 

13-  Kalem böyle çalınmış yazıma

Yazım kışa uymaz kışım yazıma

Yukarıdaki beyitte bulunan uyak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)      Tam uyak

B)      Zengin uyak

C) Çapraz uyak

D)      Cinaslı uyak

E)      Yarım uyak

 

14-

Ben Çukurova'yım

Ovaların, bereketin anası

Denizim ak

Güneşim sıcak ,

Bilebilir misin ?

Sen

Destursuz giren yabancı

Alabilir misin başağımın altın rengi avuçlarına

İnsanların perçinli

Kaderimi yazgımı

Silebilir misin ?

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Serbest nazım şekliyle yazılmıştır.

B)      Uyak kullanılmamıştır.

C)      Uyak örgüsü yoktur.

D)      Konuşma havasında yazılmıştır.

E) Halk edebiyatı geleneğinden beslenmiştir.

 

15-

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

 

Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü ve örgüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)      Tam uyak- Sarma uyak

B) Zengin uyak-Düz uyak

C)      Zengin uyak-Çapraz uyak

D)      Yarım uyak-düz uyak

E)      Cinaslı uyak- sarma uyak

 

16-

Âdemoğlu dünyaya gelince

Taze açılmış fidana benzer

Bir yaşına kadem basınca

Bülbül gibi şakır gülşene benzer

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Redif

B)      Tam uyak

C)      Yarım uyak

D)      Zengin uyak

E)      Cinaslı uyak

 

17- Şiirde ahengi sağlayan ögelerden biride ölçüdür. Türk şiirinde genelde hece ölçüsü kullanılmış, bu nedenle millî ölçü olarak nitelendirilmiştir.

Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisinde hece ölçüsü kullanılmıştır?

 

A) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dantel gibi ortasındayız ömrün.

B) Kardaş, senin dediklerin yok,
Halay çekilen toprak bu toprak değil.

C) Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
     Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.

D) Sen Erzurumlusun, dadaşsın belli!
Duruşun çekilmiş bir hançer kadar güzel;

E) Ben Anadolu’yum...
Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç...

 

18-

1-Bu vatan toprağın

2-Sıradağlar

3-Bir tarih boyunca

4-Kendini tarihe

dizeleri

a-gibi duranlarındır

b-kara bağrında

c-verenlerindir.

d-onun uğrunda

sözleriyle nasıl tamamlanırsa çapraz uyak düzenli ve anlamlı bir dörtlük oluşur?

A)1 - b B)1 -c    C)1 – c   D) 1- a    E)1 - c

2 - a          2 - a        2 – b       2 – d      2 - b

3 - d          3 - b        3 – a       3 – b      3 - d

4 - c          4 - d        4 – d       4 – c      4 – a

 

19-

Görüp beni ne çatarsın kaşını

Bileyim sevdiğim elemin nedir

Çeşmi giryanından akan yaşını

Sileyim sevdiğim elemin nedir

 

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A)Yarım uyak-çapraz uyak düzeni

B)Tam uyak-sarma uyak düzeni

C)Zengin uyak-düz uyak düzeni

D)Yarım uyak-düz uyak düzeni

E)Tam uyak-çapraz uyak düzeni

 

20-

I-Her gece içine mermer döşeli
II-Her gün biraz daha süzülmekteyim
III-Bir soğuk yatakta büzülmekteyim
IV-Ben bu gurbet ile düştüm düşeli

Yukarıda karışık verilen dizeler bir anlam birliği sağlamak koşuluyla nasıl sıralanmalı ki çapraz uyak düzeni oluşsun?

 

A) I-III   B) II-III  C) IV-II D)II-IV  E) I-IV

II-IV       I-IV        I-III        I-II         III-II

21-

Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su


(Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su sunun.)

Yukarıdaki beyitte ‘s’ sesinin sık sulanıldığını görmekteyiz. Böyle, seslerin sık sık tekrarlanarak şiirde ahenk sağlayacak biçimde  kullanılmasına ne ad verilir?

 

A)Seci  B)Aliterasyon C)Redif  D)Uyak  E)Tekrir

 

22-

Biliyorum gölgede

Bir deniz mağarası

Hazların âleminde

Yüzünde bir tebessüm

dizesi

a) senin uyuduğunu

b) yumulmuş kirpiklerin

c) bu ağır öğle sonu

d) kadar kuytu ve serin

 

sözlerinden hangileriyle tamamlanırsa anlamlı ve sarma uyak düzenli bir dörtlük oluşur?

 

A)1- a    B)1- d    C)1- c    D)1- a E) 1-d

2- c       2- a        2- d        2- d        2- c

3- b       3- c        3- a        3- b         3- a

4- d       4- b        4- b        4- c        4- b

 

23-

Terziye kumaş gelmiş düşünür ki ne kese

Ölçtü biçti baktı ki ne cep olur ne kese

 

Yukarıdaki beytin uyak türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Cinaslı uyak

B)      Zengin uyak

C)      Tam uyak

D)      Yarım uyak

E)      Mani tipi uyak

 

24-

Şekvanı dinledim ezeli muzdarip deniz

Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz

Verilen beyitte görülen uyak için, aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangi doğrudur?

A)      ‘deniz’ redif  ‘ip’ tam uyak

B)      ‘deniz’ redif  ‘p’ yarım uyak

C) ‘deniz’ tunç uyak

D)      ‘zengin’ zengin uyak

E)      ‘deniz’ cinaslı uyak

 

25-

Kökü bende bir sarmaşık

Olmuş dünya sezmekteyim,

Mavi, masmavi bir ışık

Ortasında yüzmekteyim.

 

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A)Yarım uyak-çapraz uyak düzeni

B)Tam uyak-sarma uyak düzeni

C)Zengin uyak-düz uyak düzeni

D)Yarım uyak-düz uyak düzeni

E)Tam uyak-çapraz uyak düzeni
Veri

Boyut 79 KB
İndirilme 192
Dil
Lisans
Yazar
Website
Değer
Oluşturulma 27-02-2011
Oluşturan admin
Değiştirilme
Düzenleyen

Download

Öğretmen - Öğrenci Girişi