YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
İndirme detayları
Metin ve Gelenek - dil ve anlatım test soruları
1-Anlatıma her şeye hâkim, kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve düşüncelerini dışa vuran, onların geleceklerini  bilen, olayları hızlandırıp yavaşlatabilen bakış açısına………………..denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     Kahraman anlatıcının bakış açısı

B) İlahi bakış açısı

C)    Gözlemci figürün bakış açısı

D)     Öznel bakış açısı

E)      Nesnel bakış açısı

 

2-İhtiyar Mümin, akıntının deviremeyeceği, alıp götüremeyeceği iri taşları seçmiş, onları karnına dayayarak iki eliyle oraya güçlükle taşımıştı. Sonra da suyun içinde ayakta durarak taşları örtmüştü. İçindeki sıkıntının farkındaydı. Gözlerinden bu sıkıntının neden olduğu yaşlar akıyordu.

Yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A)     Yüzeysel bakış açısı

B)      Gözlemci figürün bakış açısı

C) İlahi bakış açısı

D)     Özel bakış açısı

E)      Kahraman anlatıcının bakış açısı

 

3-Sabahleyin geyikler yine geldiler çay kıyısına. Geç doğup erken batan sonbahar güneşi sıradağların üzerinden görünüp yükselmeye başlarken, onlarda ormanın yukarısından aşağıya inmişlerdi. Güneş yukarıya çıktığında orman aydınlanıyor, ısınıyordu.

Yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A)     Kahraman anlatıcının bakış açısı

B)      İlahi bakış açısı

C) Gözlemci figürün bakış açısı

D)     Öznel bakış açısı

E)      Nesnel bakış açısı

 

4-Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)     İnsan anlatan bir varlıktır.

B)      Anlatmak insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

C)    İnsanların birbirleriyle iletişimi anlatma aracılığıyla gerçekleşir.

D)     Edebî eserlerde anlatma, bir olay çevresinde gelişir, farklı durumların ve ruh hâlinin dile getirilmesi çevresinde metinde ifadesini bulur.

E) Metnin anlatımında yazarda metindeki kahramanlardan biriyse bu anlatıma ilahi bakış açısı denir.

 

5-(I)İlahi bakış açısında anlatıcı her şeyi bilir. (II)Olayların içerisinde yer almamasına karşın, bütün olayları okuyucu onun dikkati ve bilgisiyle öğrenir.(III)Anlatıcı, kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte yaşadıkları bütün olayları ayrıntısıyla bilir; (IV)Mekânın, düşüncenin ince ayrıntılarını görür.(V) bazen de metne dâhil olur, bir kahramanın yerine geçer.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)     I

B)      II

C)    III

D)     IV

E) V

 

6-

I-Edebî metinler yan anlam bakımından zengindirler.

II-Yan anlamı zengin olan metinler yeniden kurulma ve anlaşılma imkânı verir.

III-Anlatmaya bağlı edebî metinlerde kullanılan dilin ele alınan temayla ve verilmek istenen mesajla doğrudan ilişkisi v ardır.

IV-Anlatmaya bağlı edebî metinlerde dil, bilinen özellikleriyle karşımıza çıkmaz.

V-Anlatmaya bağlı edebî metinlerde değişmeyen sabit bir bakış açısı vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V

B)      IV

C)    III

D)     II

E)      I

 

7-

I-Betimleme

II-Açıklama

III-Bilgilendirme

IV-Hikâye etme

V-Duygulandırma

Yukarıdakilerden hangileri anlatmaya bağlı edebî metinlerde karşımıza çıkar.

A)     I, II, V

B) I, IV, V

C)    III, II, V

D)     I, V, II

E)      II, IV, V

 

8-Çocuk hayalinde, gittikçe artan hiddetiyle ona verilmesi gereken cezayı düşünüyordu. Hepsi bir olup Ahmet’in üzerine çullanacak, bu iri, bu şişko, bu pis herifi çaya kadar sürükleyecekler, orada kaldırıp akıntının içine atacaklardı.

Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)     Metnin anlaşılmazı sor bir dili vardır.

B)      Metni anlatan olayın kahramanlarından biridir.

C) Metin ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.

D)     Metinde birçok yer ismi geçmektedir.

E)      Olayın geçtiği zaman bellidir.

 

9-Kültür alanındaki etkinliklerinin tümü geçmişten geleceğe uzanır. Sanatçılar geçmişten aldıklarını kendi dönemlerinin zevk ve anlayışlarıyla, bilgi birikimleriyle, duyarlılığıyla yoğurarak geleceğe taşır.

Yukarıdaki parçada anlatılanlar edebî metnin hangi yönünü dile getirmektedir?

A)     Metindeki dil ve anlatım

B)      Metnin yapısı

C)    Metin ve zihniyet

D) Metin ve gelenek

E)      Metin ve tema

 

10-Edebiyat metinlerinin büyük bir çoğunluğu kendi döneminin gerçekliğini ve düşünce hayatını yansıtır. Olay esasına dayalı edebî metinler, önceki dönemlerin yazarlarından miras kalan eserlerin genel özelliklerini de taşır.

Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir?

A) Anlatmaya bağlı edebî metinler bir geleneğin devamı niteliğindedir.

B)      Olay eksenli edebî metinlerin teması çağını yansıtır.

C)    Yazarlar birbirine düşünce mirası bırakır.

D)     Edebiyat geleceğe ışık tutar.

E)      Olaya dayalı metinlerin anlatımı sade olmalıdır.

 

11-Ömer Seyfettin’in ilk Cinayet adlı hikâyesi bir çocukluk hatırası çevresinde şekillenmiştir. Duru ve yaşayan bir Türkçe ile basit olaylardan hikâye oluşturma çabası söz konusudur. Bu tür metinler, Samipaşazade Sezai ve Halit Ziya’dan sonra Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır.

Yukarıda Ömer Seyfettin tarafından başlatılan ve devamı gelen tür neyi gösterir?

A) Edebî metinler oluşturulurken bir gelenek etrafında şekillenir.

B)      Edebî metinlerin konusu aynı olduğu için yazarlar birbirlerini taklit eder.

C)    Edebî metinlerin dili birbirleriyle benzerlik gösterir.

D)     Halit Ziya kısa hikâye türünün öncülerindendir.

E)      Hikâyeciliğimiz Ömer Seyfettin ile başlamış ve gelişmiştir.

 

12-Aşağıdaki sorulardan hangisi metinde gelenekle ilgilidir?

A)     Bu parça neyi vurgulamaktadır?

B)      Bu metinde yarar neden yakınmaktadır?

C)    Bu parçada yazar, deyimleri kullanmış mıdır?

D) Bu metinde yazar kendinden önceki roman anlayışından etkilenmiş midir?

E)      Bu metinde yazar yaşadığı dönemin özelliklerini eserine yansıtabilmiş midir?

 

13-Roman, Türk edebiyatına Tanzimat’la girmiştir. Çeviri romanlardan sonra ilk yerli romanı Şemsettin Sami “Taaşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseriyle vermiştir. Daha sonra Ahmet Mithat, Türk romanın gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Batıda başlayan, Tanzimat’la Türk edebiyatına geçen roman yazma işi, ilk dönemlerde görülen acemilik, zamanla yerini usta kalemlere ve kurgusu sağlam romanlara bırakmıştır.

Yukarıdaki parçada anlatılanlar edebî metinlerin hangi yönünü göstermektedir?

A)     Roman, Türk edebiyatı için henüz çok yenidir.

B) Roman yazma işi yavaş yavaş bir gelenek halini alarak sağlam bir düzene oturmuştur.

C)    Roman ilk yazılırken çok acemilik çekilmiştir.

D)     Şemsettin Sami ilk yerli romanı yazarak bir ilki başlatmıştır.

E)      Roman batıda çok tutulduğu için Türk edebiyatı bunu benimsemede zorlanmamıştır.

 

14-Fatih-Harbiye romanında Peyami Safa kendinden önceki dönemlerde başlayan roman geleneğini sürdürmüş, bu romanında dönemin zevk anlayışını, düşünce yapısını, insanların duyarlılıklarını, Doğu-Batı çatışmasını başarılı bir şekilde vermiştir. Bu roman hem kendi dönemin düşünce hayatını yansıtmakta hem de önceki dönemlerin yazarlarından miras kalan roman özelliklerini taşımaktadır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki inceleme yöntemlerinden hangisi yoktur?

A)     Metin ve gelenek

B)      Metin ve zihniyet

C)    Metin ve tema

D)     Metin ve yorum

E) Metin ve dil özellikleri

 

15-Pembe İncili Kaftan, bir olay hikâyesidir. Batılı anlamda bu tarz öyküler ilk kez Samipaşazade Sezai ile başlamış, Servet-i Fünun döneminde Halit Ziya ile olgunluğa erişmiştir. Ömer Seyfettin, Refik Halit bu türün özgün örneklerini vermiştir. Dolaysıyla bu hikâye önce başlayan olay hikâyecilinin bir devamı niteliğindedir.

Yukarıdaki parçada anlatılanlar hangi metin inceleme yönteminin alanına girmektedir?

A)     Metin ve zihniyet

B) Metin ve gelenek

C)    Metin ve dil anlatım

D)     Metin ve tema

E)      Metin ve yorum

 

16-

I-Kültür ve sanat eserleri geçmişten geleceğe uzanan zincirin halkalarıdır.

II-Bütün sanat eserleri kendinden önce oluşmaya başlayan bir bütünün parçalarıdır.

III-Hiçbir sanat, kendinden önceki dönemden bağımsız olarak düşünülemez.

IV-Sanat eseri, özgündür, geçmişi taklitten uzak durur.

V-Edebî metinlerde, okura olayları anlatan kişiye anlatıcı denir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)     I

B)      II

C)    III

D) IV

E)      V

 

17-Her sanatçı kendinden önceki sanatçılardan, her dönem kendinden önceki dönemden etkilenir. İlk örünler de hep bir öncekine öykünme vardır. Daha sonra yazarlar kendilerini geliştirir ve özgün eserler vermeye başlarlar.

Yukarıdaki parçada anlatılanlarla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A)     Yorum

B) Gelenek

C)    Zihniyet

D)     Tema

E)      Yapı

 

18-Yusuf Has Hacip, İslami ilk eser olan Kutadgu Bilig’i yazarken Fars edebiyatındaki mesnevîlerden etkilenmiştir. Ahmet Mithat Efendi, hikâyelerini yazarken meddah hikâyelerinin özelliklerinden yararlandı.

Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen nedir?

A) Bir edebî eser yazılırken geleneğinin özellikleri dikkate alınır.

B)      Edebî eserlerin konusu evrensel olabilir.

C)    Edebî eserler yazarının özelliklerini de yansıtır.

D)     Edebî eserlerin çoğu sosyal ve kültürel özelliklerden etkilenir.

E)      Edebî eserler yazıldığı çağın dil özelliklerini yansıtır.

 

19- Bu gece çalışırken içim geçmiş. Uyku ile uyanıklık arası bir rüya gördüm. Yine masamın başımdayım rüyamda. Bir anlığına kâğıtların arasından başımı kaldırdım. Boğaz karşımda işte! İşte Dolmabahçe, işte benim sevdam “gecesi sümbül kokan İstanbul”.

Yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A)     Yüzeysel bakış açısı

B)      Gözlemci figürün bakış açısı

C)    İlahi bakış açısı

D)     Özel bakış açısı

E) Kahraman anlatıcının bakış açısı

 

20- Yüzünü yıkadı, perdeleri aceleyle açtı. Artık gün ışığı geniş ve boş evini aydınlatabiliyordu. Hafif yukarı kalkık burnu nahoş bir koku sezinledi. Pencerelerin soğuktan dolayı şişmiş olabileceğini düşünerek açmaktan vazgeçti. Bunun yerine evi havalandırmak için banyo penceresine yöneldi. Onu açıp kapaması kolaydı. Açtı ve salona geçerek televizyonun karşısındaki ahşap koltuğa oturdu.

Yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A)     Kahraman anlatıcının bakış açısı

B) İlahi bakış açısı

C)    Gözlemci figürün bakış açısı

D)     Öznel bakış açısı

E)      Nesnel bakış açısı
Veri

Boyut 59.5 KB
İndirilme 394
Dil
Lisans
Yazar
Website
Değer
Oluşturulma 26-02-2011
Oluşturan admin
Değiştirilme 26-02-2011
Düzenleyen admin

Download

Öğretmen - Öğrenci Girişi