YGS - LYSİNDİR
İndirme Anasayfası Dosyalarda Ara Dosya Gönder
İndirme detayları
Namık Kemal - hürriyet kasidesi hakkında bilgi - değerlendirme

Bu şiir 1867 yılında Sultan Abdülaziz döneminde yazılmıştır. Şi­ire o dönem Türk aydınlarının zihniyeti yansımış. Aydınların Batı'dan gelen fikir akımlarının da etkisiyle çok ilgi duydukları öz­gürlük, eşitlik, milliyet, adalet gibi kavramlar işlenmiştir. Hür­riyet Kasidesi'nin tamamı 31 beyit olup, Namık Kemal'in hafıza­larda yaşayan en kuvvetli ve ünlü şiiridir. Bu şiirin Türk edebi­yatında özel bir yeri vardır. Şiir, Türk edebiyatında sosyal şii­rin, vatan ve hürriyet aşkının en önemli örneklerindendir. Tanzimat sonrasında yazılmış bütün sosyal şiirlerin temelinde bu şiir vardır, diyebiliriz. Ondan sonra hürriyet temasını ele alan yüzlerce güzel şiir yazılmış, ama çok azı bu şiir kadar etkili ola­bilmiştir.

 

Namık Kemal'in bu şiiri ile edebiyatımızda yepyeni bir sayfa açılmıştır. Bu şiirle edebiyat ve şair yeni bir anlam kazan­mıştır. Edebiyat kâğıt üzerinde oynanan eğlenceli bir kelime oyunu olmaktan çıkmış, bir düşüncenin, bir anlayışın kısaca hayatın ifadesi hâline gelmiştir. Namık Kemal'le birlikte yöneti­cileri övme geleneği kalkmış, iktidara karşı gelen, onların yap­tıklarını eleştiren, sırtını devlete değil, halka dayayan bir şair ti­pi çıkmıştır ortaya.

Namık Kemal, şiirini inandığı fikirleri savunmak için bir mü­cadele aracı olarak kullanmıştır. Şairin şiirleri onun hayata bakışını, duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır artık. Mesela bu metni okurken şairin hayatı, yaptıkları geliyor güzümüzün önüne. Kendisini eserinden ayrı düşünemiyoruz. Savunduğu fikirler, kuvvetini onun hayatından alıyor. Onun bütün şahsiyeti bu şiirin içinde toplanmış gibidir. Namık Kemal, hürriyet ve va­tan kahramanı olarak bilinmektedir. Bu şiir onun bu özelliğini ortaya koyuyor. Klasik Türk şiirinde hayali bir sevgili oluşturu­lurdu ve onun için ıstırap çekmek kutsal sayılırdı. Okuduğumuz metinde ise Namık Kemal, kendi inandığı ve inandırmak istedi­ği değerleri, yani hürriyet, vatan, millet, halk gibi değerleri öne çıkarıyor ve bu değerler uğruna her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunu söylüyor. Ona göre mazluma acıma, halka hiz­met, vatan toprağını korumak, milletin gönül birliği, hürriyet için mücadele, çalışma azmi, baskıya boyun eğmeme gibi değer­ler çok önemlidir ve yüceltilmelidir. Yine ona göre zalimlik, kö­lelik, acizlik, baskı, doğruluktan ve samimiyetten sapmak ise istenmeyen değerleri oluşturmaktadır.

 

Metinde şairin heyecanla ele alıp savunduğu temalardan biri de "hürriyet" fikridir. Şair, şiirin on mısrasını hürriyet sembolü­ne ayırıyor. Namık Kemal, bir sevgili şeklinde sembolize ettiği, çok önem verdiği ve makalelerinde sık sık dile getirdiği hürri­yet fikrini bu mısralarda manzum olarak özetliyor. Onun anlayı­şına göre hürriyet, insanın düşünme yetisinin bir sonucudur. Düşünme yeteneğini ortadan kaldırmadıkça hürriyeti duygusu­nu yok etmek mümkün değildir.

Şair, bu şiirinde devrin idarecilerine de çok sert eleştiriler yöneltmiştir. Bu sert tavır biraz da Namık Kemal'in yapısından kaynaklanmaktadır. O, mücadeleci, kararlı ve biraz da sert bir kişiliğe sahiptir. Şairin bu kişiliği, ister istemez şiirine de yansı­mıştır. Örneğin,

"Ne gam, pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet!

Kaçar mı merd olan bir cân için meydân-ı gayretden"

(Özgürlük kavgası korku ateşiyle dolu olsa da gam değil, mert olan bir can için gayret meydanından kaçar mı?) beytinde onun bu mücadeleci ve sert yapısı açıkça görülmektedir.


devamı için indiriniz.
Veri

Boyut 13.61 KB
İndirilme 175
Dil
Lisans
Yazar
Website
Değer
Oluşturulma 17-10-2010
Oluşturan admin
Değiştirilme
Düzenleyen

Download

Öğretmen - Öğrenci Girişi